ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania „Renowacja cmentarza żydowskiego w Mszanie Dolnej

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zadania pn. „Renowacja cmentarza żydowskiego w Mszanie Dolnej”

podzielonego na 2 części

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
w ramach Rządowego Programu Polski Ład, zgodnie ze wstępną promesą nr
RPOZ/2022/12887/PolskiLad.
Podmiotem udzielającym dofinansowania w formie dotacji jest Miasto Mszana Dolna.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Fundacja Sztetl Mszana Dolna
ul. Stawowa 65, 34-730 Mszana Dolna
NIP 7372227270, Regon 388680209
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Renowacja cmentarza żydowskiego w Mszanie Dolnej.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
1) CZĘŚĆ I: Wykonanie prac konserwatorskich przy 19 macewach, w tym:
a) Sporządzenie Ekspertyz technicznych i Konserwatorskich,
b) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
c) zabezpieczenie,
d) zachowanie i utrwalenie substancji macew wraz niezbędnymi materiałami
2) CZĘŚĆ II: Prace remontowo-budowlane przy całości ogrodzenia i chodnika cmentarza w tym:
a) Remont nawierzchni chodnika – schodów przed wejściem do cmentarza o wymiarach:
4,75 x 3,90 m (w załączniku nr 7,8 zdjęcia wizualizacji z obmiarowaniem) polegające na wymianie
nawierzchni poprzez usunięcie nawierzchni betonowej nad fundamentem i posadowienie kostki
betonowej (bruk prosty light).
b) Remont ogrodzenia cmentarza - polegający na wymianie betonowej i metalowej części całości
ogrodzenia ponad fundamentem, poprzez jego usunięcie oraz posadowienie nowego ogrodzenia
ponad fundamentem (po wcześniejszym odizolowaniu) składającego się z kamienia naturalnego
szarogłazowego elewacyjnego z przęsłami metalowymi (w załączniku nr 7,8,9 zdjęcia i wizualizacja
wraz z bramą, bramką i obmiarowaniem).
Ponadto wykonawca zachowa kształt metalowy bramy i bramki w kształcie menory i tarczy Dawida
w dotychczasowym ogrodzeniu przy wejściu do cmentarza.

3. Szczegóły dotyczące zakresu prac dla części I oraz części II zawiera:
Program prac konserwatorskich (dotyczy macew) – stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia
4. Wykonawca, wyłoniony w drodze niniejszego postępowania, wykona przedmiot postępowania
z należytą starannością.
5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia,
ustaleń zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i wiedzą
techniczną, dokumentacją oraz pozwoleniami konserwatorskimi i szczegółowym opisie prac
remontowo-budowlanych.
6. Wykonawca podejmie wszelkie czynności w celu zabezpieczenia przedmiotu prac, osób
upoważnionych do przebywania na terenie realizacji zamówienia oraz osób trzecich, a także
mienia związanego z realizacją usługi.
7. Wykonawca/y będzie odpowiedzialny w pełnym zakresie przez cały okres realizacji przedmiotu
postępowania za stan bezpieczeństwa na terenie prowadzonych prac.
8. Wykonawca będzie wytwórcą oraz posiadaczem wszystkich odpadów powstałych podczas
realizacji przedmiotu postępowania i będzie zobowiązany do ich zagospodarowania,
z wyłączeniem tych powstałych na skutek niezależnych działań Zamawiającego lub innych firm
podwykonawczych działających na bezpośrednie zlecenia Zamawiającego.
9. Wykonawca będzie zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami określonymi w ustawie o odpadach oraz ustawie Prawo ochrony
środowiska.
10. Zamawiający określa minimalną długość gwarancji i rękojmi w zakresie przedmiotu
zamówienia – minimum 3 lata od terminu odbioru końcowego prac.
11. Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów określonych w załączonych
dokumentacjach. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentów
składających się na opis przedmiotu zamówienia i w samym opisie, zostały wskazane znaki
towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub normy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały,
urządzenia, systemy, technologie, produkty, itp. równoważne do przedstawionych w opisie
przedmiotu zamówienia w zakresie technologii wykonania i ogólnego składu materiałów,
produktów.
12. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy,
technologie itp. nie mogą stanowić jedynie zamienników w stosunku do metod, materiałów,
urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
ale muszą gwarantować spełnienie zdefiniowanych w projekcie budowlanym wymagań

Zamawiającego w stosunku do zamierzonego efektu konstrukcyjnego, technicznego,
energetycznego, funkcjonalnego itp. Przez „równoważne”, rozumie się materiały o parametrach
technicznych i eksploatacyjnych niegorszych (nie niższych) od założonych w dokumentacji /
wskazanych przez Zamawiającego, w szczególności w odniesieniu do:
1) charakteru użytkowego (tożsamości funkcji)
2) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość)
3) parametrów bezpieczeństwa użytkowania
13. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu
określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie - do 31.08.2025 r.
IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty na wykonanie zamówienia należy przesłać listownie, kurierem lub osobiście do dnia
27.07.2024 r. do godz. 15.00 na adres Zamawiającego:
Fundacja Sztetl Mszana Dolna, ul. Stawowa 65, 34 – 730 Mszana Dolna
2. Kopertę należy opatrzyć dopiskiem: oferta w zapytaniu ofertowym na „Renowację cmentarza
żydowskiego w Mszanie Dolnej – Część I lub Część II.
O ważności oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego.
3. W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
V. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 27.07.2024 r. o godz. 15.30, w siedzibie Zamawiającego.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, na podstawie
złożonych wraz z ofertą oświadczeń lub dokumentów żądanych przez Zamawiającego,
potwierdzających spełnienie tych warunków.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia". Warunek graniczny „spełnia".

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają następujące warunki:
1) Warunek dotyczący Posiadania wiedzy i doświadczenia
a) Dla Części I:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wykonał prace i roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia:
- co najmniej trzy zadania polegające na wykonaniu prac konserwatorskich i restauratorskich
obejmujących prace przy zabytkowych macewach lub nagrobkach, w obiekcie wpisanym do
właściwego rejestru obiektów zabytkowych.
- co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje uprawniające do kierowania pracami, spełniającą
wymagania określone w art. 37a Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz co
najmniej 20. letnim doświadczeniem w tym zakresie.
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku dotyczącego wykonanych prac oferent
powinien dołączyć do oferty wypełniony załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych prac oraz dostarczyć
potwierdzenie wykonania tych prac w formie np. protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych,
listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora lub referencji.
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku dotyczącego osób biorących udział
w realizacji zamówienia oferent powinien dołączyć do oferty wypełniony załącznik nr 5 – Wykaz
osób uprawnionych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz dołączyć kopię dokumentów
potwierdzających uprawnienia.
b) Dla Części II:
- co najmniej trzy zadania polegające na pracach remontowo-budowlanych w miejscach pamięci
związanych z kulturą i upamiętnieniami żydowskimi, w tym miejscach podlegających nadzorowi
Komisji Rabinicznej do Spraw Cmentarzy.
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku dotyczącego wykonanych prac oferent
powinien dołączyć do oferty wypełniony załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych prac oraz dostarczyć
potwierdzenie wykonania tych prac w formie np. protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych,
listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora lub referencji.

4. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta co do treści spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym;

2) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne
określone w zapytaniu ofertowym;
3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione;
4) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie;
5. Oferta nie spełniająca wymagań zostanie odrzucona.
VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ ZPODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Doświadczenie i wiedza wykonawcy w realizacji (zgodna z opisem wymagań) max 70 pkt
(maksymalną ilość punktów otrzyma oferta, która spełnia opisane wymagania)
2) Cena wykonania brutto max 30 pkt
(Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów)
2. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą sumę najwyższej liczby punktów w obu
kryteriach.
3. Zamawiający dopuszcza negocjacje ze wszystkimi oferentami.
4. Zamawiający podpisze umowę z wybranym oferentem w przypadku otrzymania przez beneficjenta
Programu Promesy właściwej i podpisaniu umowy o dotację.
VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ogólne warunki złożenia oferty:
1) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę;
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim;
3) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
4) Dopuszczalne formy kontaktu z Wykonawcą: pisemnie, drogą elektroniczną.
1) dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
3) wartość oferty brutto.
2. Wykonawca składając ofertę cenową, składa następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy wg załączonego wzoru – dla Cz.I (załącznik nr 1)
2) Formularz ofertowy wg załączonego wzoru – dla Cz.II (załącznik nr 2)
3) Wykaz wykonanych prac – dla Cz.I (załącznik nr 4)
4) Wykaz osób – dla Cz. I (załącznik nr 5)
4) Wykaz wykonanych prac – dla Cz.II (załącznik nr 6)
3) Pełnomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku posługiwania się pełnomocnikiem)
9. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
1) Ewa Kozicka - w zakresie procedury zapytania ofertowego: przetargi@mszana-dolna.pl
2) Marek Rekucki - w sprawach merytorycznych: sztetl@sztetlmszanadolna.com

ZAŁĄCZNIKI:
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty – dla Cz. I
2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty – dla Cz. II
3. Załącznik nr 3 - Program Prac Konserwatorskich do pozwolenia MWKZ nr 265/2022
4. Załącznik nr 4 - Wykaz wykonywanych prac dla Cz. I
5. Załącznik nr 5 – Wykaz osób – dla Cz. I
6. Załącznik nr 6 - Wykaz wykonywanych prac dla Cz. II
7. Załącznik nr 7 - Zdjęcie 1 wizualizacji ogrodzenia, chodnika –schodów wraz z obmiarowaniem
8. Załącznik nr 8 - 7 Zdjęcie 2 wizualizacji ogrodzenia, chodnika –schodów wraz z obmiarowaniem
9. Załącznik nr 9 - Zdjęcie wzór ogrodzenia

Pełne zapytanie ofertowe pod linkiem: 

https://bip.malopolska.pl/ummszanadolna,a,2489852,zapytanie-ofertowe-na-realizacje-zadania-pn-renowacja-cmentarza-zydowskiego-w-mszanie-dolnej-podziel.html